logo-koffi

Bản cập nhật: V4.6.0 - Ngày 25/09/2023


Koffi Team25 tháng 09 năm 2023

🎉   Cấp quyền xem tài liệu của người khác cho phép theo dõi quá trình xử lý tài liệu của mọi người và hỗ trợ khi cần thiết.

🎉   Hỗ trợ tải lên tài liệu định dạng .doc, .docx.

🎉   Kết nối nguồn tài liệu với Google Drive, OneDrive.

🎉   Gán nhãn tài liệu giúp phân loại tài liệu dễ dàng và nhanh chóng.

🎉   Kéo thả các trường thông tin do người gửi điền sẵn hỗ trợ nghiệp vụ chỉnh sửa tài liệu.