logo-koffi

Bản cập nhật: V4.14.0 - Ngày 21/06/2024


Koffi Team21 tháng 06 năm 2024

Ở phiên bản 4.14.0, Koffi ra mắt tính năng đồng bộ dữ liệu hóa đơn đầu ra của KoffiOutbound với phần mềm MISA AMIS Kế toán nhờ cơ chế tích hợp API của hệ thống MISA.

Bên cạnh đó, tính năng Email OTP khi hoàn tất ký tài liệu giúp tăng giá trị xác thực với các bên tham gia trong giao dịch ký tài liệu.

Các cải thiện khác cũng tối ưu đáng kể trải nghiệm người dùng trên toàn bộ hệ thống Koffi.


TL;DR

Koffi

🎉 Thêm permission (quyền) cho cài đặt Integration (Kết nối ứng dụng)

Koffi Outbound

🎉 Thiết lập kết nối với MISA AMIS Kế toán 🎉 Đồng bộ, hiển thị kết quả đồng bộ, trạng thái đồng bộ dữ liệu hóa đơn đầu ra VAT qua MISA AMIS Kế toán 🎉 Thiết lập thứ tự cột, cột hiển thị tại danh sách hóa đơn đầu ra Update các thông báo khi ký/đăng ký USB Token không thành công Update công thức tính tiền USD của hóa đơn tại dashboard, rule tỷ giá khi tạo hóa đơn Update công thức tính tiền tại dashboard của hóa đơn điều chỉnh, thay thế, hủy theo kỳ phát sinh giao dịch ✨ Update nội dung, format và logo các email KoffiOutbound

Koffi Sign

🎉 Hoàn tất ký tài liệu với Email OTP ✨ Cho phép cấu hình Tự động chuyển tài liệu không chứa fields thành tài liệu bổ sung ✨ Tải tài liệu đơn lẻ không zip (nén) tệp Lưu thời gian đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của Koffi khi ký tài liệu Update font chữ riêng biệt cho các fields khi tạo yêu cầu ký để phân biệt với font chữ trên tài liệu

Koffi PIT

✨ Update nội dung, format và logo các email KoffiPIT ✨ Thêm trạng thái đã gửi Email cho Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Thêm permission (quyền) cho cài đặt Integration (Kết nối ứng dụng)

Tenant Admin của doanh nghiệp có thể chủ động phân quyền được phép cấu hình Kết nối với ứng dụng khác cho bất kỳ người dùng nào trong doanh nghiệp.

Thiết lập kết nối với MISA AMIS Kế toán

Doanh nghiệp có thể khởi tạo kết nối giữa Koffi và MISA AMIS Kế toán tại cài đặt chung của hệ thống.

Các bước cụ thể để hoàn tất kết nối được hướng dẫn ở video dưới đây.

Đồng bộ, hiển thị kết quả đồng bộ, trạng thái đồng bộ dữ liệu hóa đơn đầu ra VAT qua MISA AMIS Kế toán

Sau khi hoàn tất khởi tạo kết nối, doanh nghiệp có thể đồng bộ dữ liệu hóa đơn đầu ra của Koffi qua MISA AMIS Kế toán chỉ với 1 cú click chuột.

Kết quả đồng bộ dữ liệu hóa đơn được hiển thị chi tiết tại mục notification của Koffi.

Những hóa đơn đầu ra đã được đồng bộ với MISA AMIS Kế toán sẽ được hiển thị trạng thái đã đồng bộ tại danh sách hóa đơn đầu ra.

Người dùng sẽ không còn phải lo lắng nếu hóa đơn chưa được đồng bộ hết hoặc thiếu sót khi đồng bộ. Giải pháp là đồng bộ lại lần tới bằng cách lọc ra những hóa đơn với trạng thái chưa đồng bộ.

Thiết lập thứ tự cột, cột hiển thị tại danh sách hóa đơn đầu ra

Danh sách hóa đơn có rất nhiều cột thông tin quan trọng nhưng nếu hiển thị toàn bộ thì sẽ làm giao diện tràn ngập thông tin. Chính vì vậy Koffi phát triển tính năng cho phép người dùng ẩn hiện cột, sắp xếp lại thứ tự các cột để người dùng chủ động hơn trong việc sắp xếp các thông tin quan trọng của hóa đơn.

Update các thông báo khi ký/đăng ký USB Token không thành công

Hiển thị các thông báo lỗi cụ thể cho nhiều trường hợp khi ký/đăng ký USB Token không thành công để người dùng chủ động trong những thao tác tiếp theo.

Update công thức tính tiền USD của hóa đơn tại dashboard, rule tỷ giá khi tạo hóa đơn

Hóa đơn ngoại tệ với đơn vị USD được chuyển đổi theo tỷ giá tương ứng trên hóa đơn và cộng tổng với các hóa đơn tiền VND tại dashboard của KoffiOutbound.

Update công thức tính tiền tại dashboard của hóa đơn điều chỉnh, thay thế, hủy theo kỳ phát sinh giao dịch

Hóa đơn thay thế / điều chỉnh và hóa đơn gốc phát sinh tại 02 kỳ kê khai thuế khác nhau thì doanh nghiệp phải kê khai hóa đơn thay thế / điều chỉnh trên tờ khai bổ sung của kỳ phát sinh hóa đơn gốc.

Dashboard cũng sẽ tính toán tiền dựa trên quy tắc kỳ phát sinh giao dịch của hóa đơn gốc.

Update nội dung, format và logo các email KoffiOutbound

Hình thức các email của KoffiOutbound được update để thống nhất với toàn bộ hệ thống Koffi. Ngoài ra cũng update lại logo dành riêng cho KoffiOutbound.

Hoàn tất ký tài liệu với Email OTP

Tính năng Email OTP khi hoàn tất ký tài liệu giúp tăng giá trị xác thực với các bên tham gia trong giao dịch ký tài liệu.

Tự động chuyển tài liệu không chứa fields thành tài liệu bổ sung

Trước đây những tài liệu chính không chứa fields được KoffiSign thông báo cho người dùng để người dùng chủ động lựa chọn chuyển qua tài liệu bổ sung.

Hiện tại Koffi hỗ trợ thêm lựa chọn để doanh nghiệp cấu hình cho phép tự động chuyển đổi thành tài liệu bổ sung giúp tiết kiệm thời gian tại bước chuẩn bị tài liệu.

Tải tài liệu đơn lẻ không zip (nén) tệp

Khi tải tài liệu đơn lẻ không bao gồm các tài liệu liên quan khác thì hệ thống sẽ không nén tệp dưới dạng .zip mà để nguyên định dạng PDF.

Lưu thời gian đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của Koffi khi ký tài liệu

Thời gian người ký đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của Koffi khi ký tài liệu sẽ được lưu vào hệ thống và hiển thị trên Giấy chứng nhận hoàn thành của tài liệu.

Update font chữ riêng biệt cho các fields khi tạo yêu cầu ký

Font chữ dành riêng cho các fields khi tạo yêu cầu ký được cập nhật lại để giúp phân biệt với font chữ trên tài liệu gốc.

Thêm trạng thái đã gửi Email cho Chứng từ khấu từ thuế TNCN

Người dùng hiện tại không phân biệt được chứng từ Đã ký và Đã gửi email tại tab Đã ký.

Ví dụ thực tế bộ phận nhân sự muốn tìm những chứng từ Đã ký nhưng chưa gửi email thì rất khó để tìm.

Update nội dung, format và logo các email KoffiPIT

Hình thức các email của KoffiPIT được update để thống nhất với toàn bộ hệ thống Koffi. Ngoài ra cũng update lại logo dành riêng cho KoffiPIT.